Politica de privacitat

T’informem que el responsable d’aquest Lloc Web és:

DENOMINACIÓMarc Casanovas Anguera
C.I.F.ES47640393X
DOMICILIC/ Aragó 469 1er 6a, 08013 Barcelona
CORREU ELECTRÒNICcasanovas.marc@gmail.com

Marc Casanovas Anguera (en endavant, «Marc Casanovas») es compromet a protegir la privacitat dels seus clients i dels usuaris que accedeixin a la pàgina web https://marc-casanovas.com (des d’ara, el web).

La utilització d’aquesta web atribueix la condició d’usuari (en endavant, el “usuari”).

L’usuari per fer ús de la web no té l’obligació de registrar-se.

L’usuari pot navegar i utilitzar la Web sense necessitat d’aportar cap dada de caràcter personal. Les úniques dades personals a les quals Marc Casanovas tindrà accés seran aquelles que l’usuari faciliti voluntàriament quan contacti amb Marc Casanovas a través de correu electrònic o de qualsevol altra manera que preveu la web.

Aquest document presenta la nostra política a l’observança i ús de les dades personals recollides mitjançant la nostra web o dispositius auxiliars com mòbils o tablets. Així mateix, la utilització del web implica l’acceptació per l’usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privadesa i que les seves dades personals siguin tractades segons el que estableix el contingut de la mateixa.

Tingueu en compte que tot i que puguin existir enllaços al nostre web a altres webs, aquesta política de privacitat s’aplica tan sols a aquesta i no a altres de companyies o organitzacions a les que sigui redirigida. Marc Casanovas no controla ni aprova el contingut dels webs de tercers ni accepta qualsevol responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d’aquestes webs.

Protecció de dades personals

Dit el que precedeix i en compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades Personals i garantia dels drets digitals, així com en compliment del que estableix la normativa vigent procedim a donar complida informació dels extrems que s’indiquen a continuació:

Formulari de contacte / contacte per correu electrònic / contacte per telèfon

Alternativament, també pot posar-se en contacte directament amb nosaltres a través de l’correu electrònic casanovas.marc@gmail.com.

Desarem les dades personals transmesos en relació a l’establiment de contacte amb nosaltres i exclusivament amb les finalitats a les que ens hem referit anteriorment. No transmetrem de manera algun aquestes dades personals a tercers, sense perjudici que el que es dirà més endavant. Esborrarem les dades recopilades en aquest context en el moment que el seu emmagatzematge deixi de ser necessari, o bé limitarem seu tractament, en cas que hi hagi una obligació legal per a la seva conservació.

No prenem decisions automatitzades en base a perfils, a excepció de la personalització de publicitat i la prevenció de l’frau a internet.

Dades identificatives a través dels FORMULARIS:
Mitjançant el formulari de contacte l’usuari facilita les següents dades personals:

Nom i e-mail, a més de tota la informació que es faci constar en els comentaris.